topbanner billede

Tiden går

FUGA® holder

FUGA® holder

LK FUGA® nu med 20 års garanti

Der sidder LK FUGA afbrydere i de fleste danske bygninger. Mange af dem har siddet der i 20, 30 eller 40 år. Det gør LK FUGA til markedets mest gennemtestede afbryderserie – og nu får du også 20 års garanti på LK FUGA®-produkter*. Med LK FUGA® giver du dine kunder en løsning, der virker.​ LK FUGA har Danmarks bredeste sortiment, og alt er gennemtestet, så du er sikker på, at det passer sammen.

*Se gældende vilkår samt liste over produkter der er omfattet af garantien nedenfor.

Se flere fordele i LK FUGA® inspirationskataloget

Download FUGA® inspirationskataloget

20-ÅRIG GARANTI FOR LK FUGA® PRODUKTER 

 

1. GARANTIPERIODEN 

Ved køb af et af de i bilag 1 viste produkter fra og med den 1. januar 2024 yder Schneider Electric Danmark A/S, CVR-nr. 70698714 (herefter ”SCHNEIDER”), ”Slutkunden” en 20-årig garanti i henhold til de nedenstående vilkår.  

 

Ved ”Slutkunden” forstås den første forbruger, der køber LK FUGA-produktet j original indpakning direkte af SCHNEIDER eller af en forhandler af SCHNEIDERs LK FUGA-produkter. Ved ”forbruger” forstås enhver person, der har købt produktet til privat brug af en erhvervsdrivende virksomhed eller et erhvervsdrivende selskab efter den 1. januar 2024, og som ikke selv har købt produktet med henblik på erhvervsmæssig aktivitet. 

 

Den 20-årige garantiperiode regnes fra det tidspunkt, hvor den første slutkunde har fået leveret sit LK FUGA-produkt af SCHNEIDER eller af en forhandler (”Leveringstidspunktet”). Garantien kan dog højst udstrækkes til 21 år efter produktionstidspunktet for det solgte LK FUGA-produkt. Er Leveringstidspunktet således f.eks. 18 måneder efter produktionstidspunktet, gælder garantien i 19 år og 6 måneder fra og med Leveringstidspunktet. Produktionstidspunktet er oplyst på selve produktet. 

 

2. GARANTIENS VIRKNINGER 

SCHNEIDER giver, med de i dette dokument nævnte forbehold, følgende garantier i garantiperioden:  

- (a) Produktet vil fungere på rette måde ved almindelig brug 

- (b) Produktet vil være fri for defekte materialer og produktionsfejl   

- (c) Produktet vil være i overensstemmelse med de offentliggjorte specifikationer på produktionstidspunktet 

 

For reklamationer, der omfattes af garantien, tilbyder SCHNEIDER i garantiperioden uden beregning, efter eget skøn, enten afhjælpning eller omlevering af det solgte produkt. Såfremt produktet ikke længere findes på markedet på det tidspunkt, hvor Slutkunden påberåber sig sine rettigheder i henhold til denne garanti, vil SCHNEIDER uden beregning levere et substitutprodukt, der – som minimum – lever op til de specifikationer, som Slutkunden med rette kunne forvente ved købet af det oprindelige produkt.  

 

Garantien er en frivillig producentgaranti, som giver Slutkunden et tillæg til Slutkundens rettigheder efter øvrig lovgivning, herunder Slutkundens rettigheder i henhold til købeloven. Garantien berører derfor ikke Slutkundens rettigheder efter øvrig lovgivning. Kunden har f.eks. også efter købelovens almindelige regler ret til at kræve gratis afhjælpning ved den konkrete erhvervsdrivende sælger af LK FUGA-produktet, hvis Slutkunden reklamerer inden udløbet af en 2-årig periode, der regnes fra det tidspunkt, hvor Slutkunden har fået leveret sit LK FUGA-produkt. 

 

3. FORHOLD, DER IKKE DÆKKES AF GARANTIEN

SCHNEIDERs garanti dækker ikke fejl eller mangler, der skyldes følgende: 

- (a) Uheld, misbrug, forsømmelse, varme eller fugtighed, som overstiger produktspecifikationerne 
- (b) Forkert installation, betjening, vedligeholdelse eller konstruktionsændringer 
- (c) Enhver fejlagtig anvendelse i strid med instruktionerne i brugsanvisningen 

- (d) Svigt eller andre forhold, der er forårsaget af udefrakommende omstændigheder, herunder f.eks. (men ikke begrænset til) andet udstyr eller over-/underspænding på ledningen 
- (e) Ild, vand, lyn eller andre naturkatastrofer 
- (f) Anvendelse af dele, der ikke er fremstillet eller solgt af SCHNEIDER 

- (g) Almindelig slitage, herunder f.eks. (men ikke begrænset til) blegnet farve over tid 

- (h) Strømafbrydelser 
- (i) Force majeure 

- (j) Lovgivningstiltag, der får betydning for LK FUGA-produkter, som ikke kunne forudses på fremstillingstidspunktet 

 

Produktet anses i øvrigt ikke for at være behæftet med materiale- eller produktionsfejl, fordi det kræver tilpasning for at være i overensstemmelse med nationale eller lokale tekniske standarder eller sikkerhedsstandarder, som er gældende i et andet land end det land, som produktet oprindeligt er konstrueret og produceret til.  

 
SCHNEIDER yder heller ikke garanti, hvis produktet returneres med fjernede, beskadigede eller forfalskede mærker eller serienumre eller enhver anden form for ændring, herunder fjernelse af komponenter. 

 

4. UBERETTIGET FREMSATTE GARANTIKRAV 

Hvis SCHNEIDER modtager en reklamation i henhold til denne garanti i en situation, hvor garantibetingelserne ikke er opfyldt, skal Slutkunden selv betale udgifterne til forsendelse eller transport af produktet. Desuden skal Slutkunden erstatte SCHNEIDERs eventuelle arbejdsudgifter samt transportudgifter ved SCHNEIDERs eventuelle tilbagelevering af produktet.  

 

5. MODTAGELSE AF GARANTISERVICE

Hvis Slutkunden ønsker at påberåbe sig garantien, skal Slutkunden henvende sig det sted, hvor Slutkunden har købt sit LK FUGA-produkt. Hvis dette ikke er muligt, eller hvis stedet ikke har reageret senest 3 hverdage efter Slutkundens henvendelse, skal Slutkunden kontakte SCHNEIDER som angivet nedenfor. Kunden bedes ved sin henvendelse beskrive den eller de konstaterede fejl og vedlægge eller vedhæfte kopi af sin købsfaktura. 

 

Schneider Electric Danmark A/S 

Lautrupvang 1 

2750 Ballerup 

Tlf.nr. 35 15 90 00 

kundecenter@schneider-electric.com 

https://www.lk.dk

 

Bilag 1: LK FUGA-produkter, der omfattes af denne garanti 

Download vilkår for "20-ÅRIG GARANTI FOR LK FUGA® PRODUKTER"